• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


 

Công văn 6441/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6441/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6441/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.H Chí Minh.

Trả lời công văn số 2729/HQHCM-TXNK ngày 19/09/2019 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh báo cáo vướng mắc về xử lý tiền chậm nộp phát sinh sau khi thực hiện bù trừ khoản tiền nộp thừa với khoản tiền còn nợ của doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn số 4656/TCHQ-TXNK ngày 18/07/2019 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 46 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

“1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bng chuyển khoản;

2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản thuế ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt”.

Theo quy định trên, để xử lý tiền chậm nộp phát sinh đối với tờ khai có nợ tiền thuế, tiền phạt khi thực hiện hoàn kiêm bù trừ từ tờ khai có khoản tiền nộp thừa của doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh, đề nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh căn cứ chứng từ nộp khoản tiền nộp thừa của doanh nghiệp và chứng từ hoàn kiêm bù trừ nợ của cơ quan hải quan để thực hiện cập nhật điều chỉnh đối với tờ khai có nợ tiền thuế, tiền phạt trên hệ thống Kế toán thuế tập trung như sau:

- Ngày báo nợ: là ngày doanh nghiệp nộp khoản tiền nộp thừa vào ngân sách nhà nước;

- Ngày báo có: là ngày chứng từ cơ quan hải quan thực hiện hoàn kiêm bù trừ nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-Trang (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 46. Xác định ngày đã nộp thuế

Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày:

1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản;

2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế uỷ nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6441/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 10/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6441/TCHQ-TXNK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427221