• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 6449/UBND-TKBT năm 2016 về quản lý, sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 6449/UBND-TKBT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 6449/UBND-TKBT
V/v quản lý, sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;

 

Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng lớp đt mặt trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây dựng khu công nghiệp, cơ sở sản xut có chuyn đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp, phải thực hiện bóc, tách lớp đt tầng canh tác thuộc phạm vi ranh giới thực hiện dự án, vận chuyn đến vị trí tập kết do Thành phố quy định để sử dụng vào các mục đích:

- Tôn cao mặt ruộng để cải tạo các khu vực đất nông nghiệp bạc màu, hạn chế ngập úng; cải tạo đất trồng lúa kém chất lượng, tăng độ dầy tầng canh tác;

- Bổ sung đất tầng canh tác có chất lượng tốt vào các vườn ươm, trang trại nông nghiệp, khu vực trồng cây ăn quả, đất trồng trọt khác trên địa bàn Thành ph;

- Sử dụng để ươm, trồng cây xanh, cây cảnh, cây hoa tại các vườn ươm; đt trồng cây đô thị tại vỉa hè, taluy và dải phân cách đường giao thông.

Sau khi thực hiện bóc, tách lớp đất tầng canh tác vận chuyển đến vị trí tập kết do Thành phố quy định, chủ đầu tư được giảm tiền phải nộp theo Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND Thành phố.

2. Giao các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện:

a. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp cùng các Sở: Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đu tư và UBND các quận, huyện, thị xã xác định vị trí phù hợp đ làm bãi chứa, tập kết lớp đất mặt, báo cáo UBND Thành phố quyết định trước ngày 15/11/2016.

Chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã xác định độ dầy lớp đt tng canh tác của đất chuyên trồng lúa nước cần bóc, tách để làm căn cứ trin khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố quyết định trước ngày 15/11/2016.

b. UBND các huyện khẩn trương xây dựng phương án tổng thể khai hoang, phục hóa, cải tạo đất trồng lúa, đất trồng trọt khác kém chất lượng, phương án sử dụng đất đã bóc tách trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thẩm định, trình UBND Thành phố trong tháng 11/2016.

Giám sát các chủ đầu tư thực hiện việc bóc lp đất mặt, vận chuyển đến vị trí tập kết của Thành phố theo quy định.

3. Chuyển tiếp thực hiện:

- Các chủ đầu tư thực hiện chi phí cho việc bóc tách, vận chuyển, bảo quản lp đất canh tác tại vị trí quy định và phải nộp một phần khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND Thành phố.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan đề xuất giảm kinh phí thu nộp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/11/2016.

- Các dự án đã nộp đủ tiền theo chính sách quy định tại Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND Thành phố không thực hiện chỉ đạo tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Chí Công,
TKBT(trang,thực), ĐT(ch,thg,qn),TH, KT;

-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6449/UBND-TKBT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6449/UBND-TKBT

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330339