• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan


 

Công văn 645/BQP-TC năm 2020 về triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 645/BQP-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/BQP-TC
V/v triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật (Chỉ thị số 32/CT-TTg); Bộ Quốc phòng sao gửi Chỉ thị số 32/CT-TTg và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (sau đây gọi là đơn vị) như sau:

1. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo:

a) Các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công hoặc rà soát lại Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn, nhiệm vụ đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật.

b) Cục Quân lực:

- Xây dựng trình Bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chung và danh mục, đối tượng được sử dụng, số lượng xe ô tô chuyên dùng riêng quy định tại Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp lại, điều chuyển tài sản công thuộc danh mục trang bị nhóm I để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và thực hiện công khai tài sản đặc biệt (trang bị kỹ thuật) quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BQP ngày 31 /3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

c) Cục Tác chiến hướng dẫn các đơn vị hoàn thành việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản đặc biệt quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; thực hiện công khai tài sản đặc biệt (Đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự) quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

d) Cục Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong các nhà trường quân đội sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Tổng cục Chính trị:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức quán triệt Chỉ thị số 32/CT-TTg , phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và phê phán những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công;

b) Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Quốc phòng quản lý.

3. Tổng cục Hậu cần chỉ đạo:

a) Cục Doanh trại hướng dẫn các đơn vị báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý; tổng hợp, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý (bao gồm cả đất tại công ty cổ phần theo quy định tại khoản 9 Điều 17 Thông tư số 156/2019/TT-BQP) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích...);

b) Cục Quân y hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội sau khi Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

4. Tổng cục Kỹ thuật trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BQP ngày 16/02/2009 về việc ban hành định mức chi phí cho xử lý Bom - Mìn - Đạn.

5. Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 quy định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 188/2017/TT-BQP ngày 09/8/2017 quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng;

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định mua sắm, xử lý tài sản công; việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá khi thực hiện mua sắm, thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

6. Cục Khoa học quân Sự/BQP hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước trong Bộ Quốc phòng.

7. Cục Kinh tế/BQP hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện phương án sắp xếp lại nhà, đất tại doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn để xử lý trước khi có phương án tổng thể; rà soát, thẩm định phương án xử lý đất quốc phòng do công ty cổ phần đang quản lý, sử dụng báo cáo Bộ Tổng Tham mưu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư số 156/2019/TT-BQP.

8. Cục Tài chính/BQP:

a) Hướng dẫn đơn vị thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung; kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung;

b) Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả; thực hiện sắp xếp lại, điều chuyển tài sản công không thuộc danh mục trang bị nhóm I; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị;

c) Hướng dẫn việc lập Đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khác sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

d) Hoàn thiện phần mềm quản lý tài sản cố định (TSCĐ) là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý để chuyển giao cho các đơn vị cập nhật, chỉnh lý thông tin về TSCĐ; thực hiện quản lý, báo cáo và công khai TSCĐ quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BQP ngày 29/01/2019 và Thông tư số 26/2019/TT-BQP ngày 31/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

9. Vụ Pháp chế/BQP chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát quy định về phân cấp quản lý tài sản công hiện hành (mua sắm, xuất, nhập khẩu hàng quốc phòng; đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng; loại khỏi biên chế và xử lý) để báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

10. Thanh tra Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan Thanh tra quốc phòng các cấp tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị; triển khai quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Yêu cầu chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Chỉ thị số 32/CT-TTg và nội dung văn bản này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (qua Cục Tài chính) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thủ trưởng BQP, CNTCCT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐTBQP;
- Lưu: VT, PC, BĐ; Thông88.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 645/BQP-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 27/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 645/BQP-TC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437027