• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập


 

Công văn 646/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 646/UBDT-KHTC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/UBDT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Phúc đáp Công văn số 3321/BYT-KH-TC ngày 16/6/2017 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP , sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Dân tộc cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2. Một số góp ý cụ thể:

-Tại Điều 9 “Số lượng và cơ cấu của Hội đồng quản lý”: đề nghị trong cơ cấu của Hội đồng quản lý có đại diện của cơ quan quản lý cấp trên theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 33 “Phân phối kết quả tài chính trong năm”: đề nghị bổ sung như sau:

“b) Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ s thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 ln hệ s thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.”

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Y tế tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

 

Điều 8. Hội đồng quản lý
...
4. Hội đồng quản lý có từ 05 đến 11 thành viên; Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị bổ nhiệm; Hội đồng quản lý có đại diện của cơ quan quản lý cấp trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 646/UBDT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 11/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 646/UBDT-KHTC

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
354907