• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6484/VPCP-KTTH năm 2016 kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về hoạt động thương mại biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6484/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6484/VPCP-KTTH
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Báo cáo số 62/BC-BCĐHĐTMBG ngày 04 tháng 4 năm 2016 về kết quả hoạt động thương mại biên giới năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Báo cáo số 62/BC-BCĐHĐTMBG nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

(Bản chụp Báo cáo số 62/BC-BCĐHĐTMBG ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tỉnh Kiên Giang gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND t
nh Kiên Giang;
- BCĐ hoạt động thương mại biên giới tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)
LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Ng
uyn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6484/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6484/VPCP-KTTH

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319026