• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6495/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng gioăng cao su dùng sản xuất bơm tiêm một lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6495/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6495/TCHQ-TXNK
V/v mã HS mặt hàng gioăng cao su

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook.
(Tổ dân phố số 130, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07-20/LDVH ngày 26/8/2020 của Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook về khai báo mã số mặt hàng gioăng cao su dùng sản xuất bơm tiêm một lần, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Căn cứ chú giải chương 90 thì chương này không bao gồm các mặt hàng sử dụng trong máy, thiết bị hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng (nhóm 40.16);

Theo kết quả phân tích của Chi cục kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 491/TB-KĐ2 ngày 28/4/2020 thì mặt hàng là “gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp (không phải cao su cứng), màu đen” phù hợp phân loại vào chương 40, nhóm 40.16, mã số 4016.93.90.

Liên quan đến kiến nghị về chính sách thuế áp dụng đối với nguyên liệu sản xuất và sản phẩm thành phẩm, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được giải đáp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK -Trâm(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6495/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 06/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6495/TCHQ-TXNK

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455229