• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội


 

Công văn 650/TTg-ĐMDN năm 2020 về chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 650/TTg-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/TTg-ĐMDN
V/v chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 14599/TTr-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 và công văn số 1230/BQP-TM ngày 08 tháng 4 năm 2020) về chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thành lập các công ty cấp 4 thuộc Viettel tại các quốc gia: Mozambique, Tanzania, Đông Timor, Burundi, Haiti, Campuchia.

2. Giao Bộ Quốc phòng:

a) Chỉ đạo Viettel thành lập các công ty cấp 4 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động; đảm bảo việc thành lập đúng mục tiêu, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Viettel đầu tư ra nước ngoài.

- Thường xuyên quản lý, giám sát tình hình hoạt động của các công ty cấp 4, tăng cường các biện pháp phòng tránh rủi ro; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề phát sinh.

b) Chịu trách nhiệm toàn diện đối với toàn bộ quá trình Viettel thành lập và điều hành hoạt động của các công ty cấp 4 nêu trên, bảo đảm hoạt động của các công ty này hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Tập đoàn CN- VT Quân đội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, KGVX, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 650/TTg-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 02/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 650/TTg-ĐMDN

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444705