• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6504/TCHQ-QLRR năm 2014 Áp dụng bổ sung phương pháp xử lý "K" trên Hệ thống VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6504/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6504/TCHQ-QLRR
V/v Áp dụng bổ sung phương pháp xử lý trên Hệ thống VCIS

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hệ thống VCIS phân luồng 3, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa 100% (theo Phương pháp xử lý “R”) đối với tờ khai có lượng hàng hóa lớn, gây quá tải trong việc kiểm tra tại một số Chi cục Hải quan. Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã bổ sung Phương pháp xử lý “K” trên hệ thống VCIS, áp dụng cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp đơn vị thiết lập tiêu chí chưa xác định trước được mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế đối với lô hàng; cụ thể như sau:

1. Tên phương pháp xử lý: “K”.

2. Phân quyền thiết lập: tại 03 cấp (Tổng cục/Cục Hải quan/Chi cục Hải quan).

3. Luồng kiểm tra: Luồng 3 (kiểm tra thực tế hàng hóa).

4. Mức độ kiểm tra: do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định trên cơ sở thực tế hàng hóa và thông tin tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Trong quá trình áp dụng nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan, đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Loan, điện thoại số: 0982771006) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường – PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6504/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 03/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6504/TCHQ-QLRR

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233353