• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Công văn 651/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 651/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 159/HQAG-NV ngày 19/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang, công văn số 4338/2018/CV-KDTT ngày 25/12/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín về vướng mắc nhập khẩu tiền mặt từ Campuchia, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang có hay không được phép thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2014/QĐ-NHNN

Về nội dung này, Tng cục Hải quan đã trao đi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhận được ý kiến tại công văn số 8057/NHNN-QLNH ngày 26/10/2018, theo đó, "hoạt động nhập khẩu VND tiền mặt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín- chi nhánh An Giang không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu khi nhập khẩu"

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện đúng theo nội dung trên.

2. Về vướng mắc xác định tính hợp pháp của tiền mặt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh An Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp pháp của tiền mặt khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khu.

3. Về việc đề xuất bổ sung hồ sơ khi khai báo hải quan:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 7 Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN:

a) Ngân hàng được phép của Việt Nam tại tỉnh biên giới được phép thỏa thuận với Ngân hàng của Campuchia về việc mở tài khoản VND hoc tài khoản KHR cho nhau để phc v thanh toán cho thương nhân hai nước.

b) Ngân hàng được phép của hai bên có thể thỏa thuận về số dư tối đa bằng VND hoặc KHR được duy trì trên tài khoản thanh toán của bên này mở tại Ngân hàng phía bên kia. Trường hợp s dư trên tài khoản vưt quá s dư tối đa theo thỏa thun thì các Ngân hàng của hai bên có thể thỏa thun chuyển đổi thành ngoi t t do chuyển đổi hoc tiền của mỗi bên để chuyển về nước.

e) Các Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán mua bán, trao đi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa hai nước bằng VND và KHR được xuất, nhp khẩu VND và KHR tiền mt để phc v hot đng kinh doanh, không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khu khi xuất, nhập khẩu tiền mặt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Thương mại C phần Sài Gòn Thương tín (địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Điều 7. Thanh toán bằng VND và KHR qua Ngân hàng được phép của hai nước tại Khu vực biên giới

1. Việc sử dụng VND và KHR trong thanh toán mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân Campuchia được thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Ngân hàng được phép của Việt Nam tại tỉnh biên giới được phép thoả thuận với Ngân hàng của Campuchia về việc mở tài khoản VND hoặc tài khoản KHR cho nhau để phục vụ thanh toán cho thương nhân hai nước.

b) Ngân hàng được phép của hai bên có thể thoả thuận về số dư tối đa bằng VND hoặc KHR được duy trì trên tài khoản thanh toán của bên này mở tại Ngân hàng phía bên kia. Trường hợp số dư trên tài khoản vượt quá số dư tối đa theo thoả thuận thì các Ngân hàng của hai bên có thể thoả thuận chuyển đổi thành ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc tiền của mỗi bên để chuyển về nước.
...
e) Các Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa hai nước bằng VND và KHR được xuất, nhập khẩu VND và KHR tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất, nhập khẩu tiền mặt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 651/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 651/TCHQ-GSQL

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406227