• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 653/BHXH-DVT về thanh toán thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 653/BHXH-DVT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/BHXH-DVT
V/v thanh toán thuốc khám chữa bệnh BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến

 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tính đến thời điểm 31/01/2013 kết quả đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại nhiều địa phương đã hết hiệu lực nhưng vẫn chưa có kết quả đấu thầu mới.

Để thống nhất việc thanh toán thuốc, vật tư y tế sử dụng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi chưa có kết quả đấu thầu mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với thuốc đã có trong danh mục thuộc kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2013 được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có kết quả đấu thầu mới thực hiện theo Điểm C, Mục 1, Điều 23, Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Tài chính. Theo đó các cơ sở khám chữa bệnh được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác đảm bảo các yêu cầu tại Mục 2, Điều 23, Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC và các quy định khác của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp kế hoạch đấu thầu chưa được phê duyệt: Phối hợp với Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế trên cơ sở các quy định hiện hành.

2. Đối với vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp theo Điều 21 của Luật đấu thầu năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 42 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP , Thông tư số 68/2012/TT-BTC và các quy định khác có liên quan.

3. Kiểm soát số lượng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tồn kho thực tế tại thời điểm gia hạn kết quả đấu thầu đảm bảo đủ sử dụng đến khi có kết quả đấu thầu năm 2013. Đối với số thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tồn kho sau thời điểm có kết quả đấu thầu năm 2013, căn cứ giá trúng thầu năm 2013 để xem xét thanh toán.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Dược và Vật tư y tế, điện thoại: 0436. 286. 110, e-mail: duocvtyt@vss.gov.vn) để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, DVT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 653/BHXH-DVT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 07/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 653/BHXH-DVT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174318