• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 6560/UBND-KT năm 2016 thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 6560/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6560/UBND-KT
V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

 

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8514/VPCP-ĐMDN ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố (gọi tắt là doanh nghiệp) có trách nhiệm:

1.1. Thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ; trong đó triển khai kịp thời một số nội dung sau:

a) Thông tin công bố:

- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp.

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có).

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm.

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp.

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

- Thông tin bất thường theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính ph.

b) Phương tiện, hình thức, ngôn ngữ công bố thông tin:

- Hình thức công bố thông tin: Văn bản và dữ liệu điện tử.

- Phương tiện công bố thông tin: Báo cáo bằng văn bản, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

- Ngôn ngữ công bố thông tin: Tiếng Việt; trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm: Tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

c) Thời hạn công bố: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày các nội dung thông tin được phê duyệt và báo cáo (thời hạn nộp báo cáo, kế hoạch của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ), doanh nghiệp có trách nhiệm công b trên cng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, đồng thời gửi báo cáo đến Sở Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định.

1.2. Xây dựng, duy trì cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phải có chuyên mục riêng về công bố thông tin, trong đó có các nội dung về điều lệ doanh nghiệp, quy chế quản trị doanh nghiệp (nếu có), danh sách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Công ty và các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

2. Giao Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty có trách nhiệm:

- Phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo thẩm quyền; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

- Xây dựng quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính để giám sát, đôn đốc thực hiện.

3. Giao Sở Tài chính (đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố - cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước ủy quyền) thực hiện các nội dung sau:

- Lập chuyên mục công bố thông tin của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính.

- Tiếp nhận các nội dung công bố thông tin của các doanh nghiệp, có trách nhiệm tổng hợp, đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính đúng thời hạn, bảo đảm các thông tin công bố được tiếp cận d dàng và thuận tiện.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hình thức xử lý đối với các doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn về công bố thông tin; nội dung công b thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định s 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

Sở Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ và các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để hướng dẫn và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP T.V.Dũng, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT(Dự).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6560/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6560/UBND-KT

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330225