• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

Công văn 6575/BGDĐT-GDQP năm 2015 về cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, 2017 và kế hoạch tuyển dụng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 6575/BGDĐT-GDQP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6575/BGDĐT-GDQP
V/v cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQPAN năm 2016, 2017 và kế hoạch tuyển dụng cử nhân GDQPAN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề.

Triển khai thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”, từ năm 2013 các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở dạy nghề đã có kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm từng bước tiến tới chuẩn hóa đội ngũ theo quy định. Tuy nhiên, những năm qua do điều kiện ngân sách bảo đảm khó khăn, các cơ sở giáo dục phía Nam đã có kế hoạch cử đi đào tạo nhưng chỉ tiêu của Bộ giao còn hạn chế, trong khi kế hoạch cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục phía Bắc lại rất ít.

Do Đề án chỉ tuyển sinh đến hết năm 2017 và đào tạo đến hết năm 2020; để đảm bảo tiến độ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 2757/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề lập kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQPAN năm 2016.

1. Đối tượng cử đi đào tạo

- Đại học văn bằng 2, thời gian 18 tháng tập trung cho đối tượng tuyển sinh là giáo viên hiện đang giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (6 tháng) giáo viên GDQP-AN do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; giáo viên ghép môn với GDQP-AN.

- Đại học văn bằng 2, thời gian 24 tháng tập trung cho đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.

2. Về chế độ, chính sách đối với người học

Chế độ, chính sách đối với người học quy định tại Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Bộ Tài chính hướng dẫn tại Công văn số 2788/BGDĐT-KHTC ngày 08/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 về đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh. Các cơ sở đào tạo sẽ có thông báo cụ thể về chế độ, chính sách đối với người học khi tuyển sinh đào tạo theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về Kế hoạch tuyển dụng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh

Hệ đào tạo dài hạn chính quy cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh bắt đầu ra trường khóa đầu tiên năm 2016 với 130 giáo viên, năm 2017 là 260 giáo viên và những năm tiếp theo sẽ tăng lên. Các địa phương có nhu cầu tuyển dụng làm việc với sở nội vụ và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, biên chế giáo viên theo Quyết định số 607/QĐ-TTg .

4. Thời gian báo cáo kế hoạch

Các đơn vị báo cáo Kế hoạch cử đi đào tạo văn bằng 2 giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng), số 35 - Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 18 tháng 3 năm 2016.

Riêng báo cáo về kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh chậm nhất là ngày 25 tháng 12 năm 2016.

Liên hệ: Hoàng Đình Tài, ĐT: 04 3868 4158; DĐ: 0912 237 482; email: hdtai@moet.edu.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu VT; Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Nguyễn Thiện Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6575/BGDĐT-GDQP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thiện Minh
Ngày ban hành: 17/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6575/BGDĐT-GDQP

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374629