• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Công văn 6576/VP-PCNC năm 2013 triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6576/VP-PCNC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6576/VP-PCNC
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở, Ngành thành phố;
- ỦY ban nhân dân các quận huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2894/STP-KTrVB ngày 07 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Sở - ngành thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân thành phố theo nội dung đã nêu tại Mục II Kế hoạch của Bộ Tư pháp và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên để các cơ quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND, TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (PCNC-TNh + HSXL)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6576/VP-PCNC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lâm Văn Ba
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6576/VP-PCNC

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204890