• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Công văn 66/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn về giao dịch nhà ở của cá nhân nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/BXD-QLN
V/v Hướng dẫn về giao dịch nhà ở của cá nhân nước ngoài.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 726/STNMT-VPĐK ngày 13/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về giao dịch nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở thì: "Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này...".

Đối chiếu với quy định này thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại mà dán này không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng hoặc chỉ được mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sở hữu nhà ở mà có nhu cầu bán lại nhà ở này trước khi hết hạn sở hữu nhà ở (không quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua căn hộ từ tổ chức trong nước, cá nhân là người Việt Nam).

Do vậy, 03 trường hợp như nêu trong công văn số 726/STNMT-VPĐK của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương không được thực hiện chuyển nhượng căn hộ cho cá nhân nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về giao dịch nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B
ộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- SXD tỉnh Bình Dương;
- Lưu VT, QLN (2 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguy
ễn Trọng Ninh

 

 

Điều 76. Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu
...
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 11/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 66/BXD-QLN

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381946