• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6605/VPCP-KGVX năm 2013 công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6605/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6605/VPCP-KGVX
V/v công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại công văn số 2094/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 6 năm 2013), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 1014/KHXH ngày 19 tháng 6 năm 2013), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 5015/UBND-VX ngày 11 tháng 7 năm 2013), kiến nghị của Hội đồng Tư vấn khoa học Nghiên cứu bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội (công thư ngày 28 tháng 6 năm 2013) về công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật và bảo đảm sự thống nhất quản lý Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo bằng văn bản làm rõ các nội dung sau:

- Những nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc bàn giao mặt bằng, hiện vật và hoàn thiện việc bảo quản di vật của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu chậm hoặc chưa triển khai thực hiện. Nguyên nhân của việc chậm trễ hoặc không triển khai này.

- Trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2013 và đến tháng 6 năm 2014 trong việc thực hiện đúng các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đồng thời thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm sự thống nhất quản lý khu di sản;

Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 18 tháng 8 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

2. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì buổi làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác bàn giao mặt bằng di tích, di vật và bảo đảm sự thống nhất quản lý Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội tại 18 Hoàng Diệu; thời gian dự kiến trước ngày 24 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, XD;
- TT Nghiên cứu Kinh thành (Viện HLKHXHVN);
- TT Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Hội (UBND Thành phố Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, PL, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6605/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6605/VPCP-KGVX

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204141