• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6609/VPCP-KGVX năm 2013 hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6609/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6609/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 129/TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch nêu trên theo hướng:

- Bổ sung các giải pháp cụ thể đối với phát triển nguồn nhân lực du lịch cho vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;

- Về giải pháp xúc tiến quảng bá du lịch: Tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung liên quan đến bộ máy các trung tâm xúc tiến du lịch tại địa phương theo góp ý của Bộ Nội vụ.

- Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng quy hoạch trong việc quảng bá thu hút khách du lịch đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; làm rõ hơn trách nhiệm và sự phối hợp của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia, phối hợp thực hiện quy hoạch du lịch trong vùng;

- Hoàn thiện thể thức văn bản dự thảo Quyết định theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo quy hoạch theo các nội dung trên, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6609/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6609/VPCP-KGVX

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204146