• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Công văn 6616/VP-VX năm 2013 thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BNV-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6616/VP-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6616/VP-VX
Về thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính.

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2013 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chỉ đạo như sau: Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài chính, các Sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên đến Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm Thông tư liên tịch);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (Kèm Thông tư liên tịch), THKH;
- Lưu:VT, (VX/Nh) An..

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6616/VP-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6616/VP-VX

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204936