• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6620/VP-VX năm 2013 triển khai thực hiện Thông tư 104/2013/TT-BTC do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6620/VP-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6620/VP-VX
Về triển khai thực hiện Thông tư số 104/2013/TT-BTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ.

 

Thực hiện Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp Sở Nội vụ và các Sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên đến Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Thông tư Bộ TC);
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;\
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Thủ trưởng các Sở - ngành;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (kèm Thông tư Bộ TC),THKH;
- Lưu:VT, (VX/Nh) An.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6620/VP-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6620/VP-VX

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204937