• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 6626/VPCP-KGVX năm 2013 báo cáo của Chính phủ việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6626/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6626/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5381/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 8 năm 2013 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Về cơ bản, đồng ý với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 20. Tuy nhiên, Bộ cần bổ sung: Các giải pháp sáng tạo của ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, cải thiện môi trường học tập, đảm bảo ăn, mặc, sách giáo khoa cho học sinh; đánh giá kết quả chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ rõ hơn ở hai khía cạnh: tỷ lệ chi sai quy định thấp (dưới 2% theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ), huy động vốn địa phương vượt kế hoạch; bổ sung kết quả đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế (PISA), kết quả thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh và gửi Báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5063/VPCP-V.III ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- UB VHGDTNTNNĐ của QH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTCP, các Vụ: V.III, PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6626/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6626/VPCP-KGVX

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204193