• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 6627/NHNN-TD năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 6627/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6627/NHNN-TD
V/v triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị 15/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 12/6/2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua (Luật số 04/2017/QH14) và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 với một hệ thống các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho DNNVV phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Đồng thời, ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Triển khai nhiệm vụ được giao tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị số 15/CT-TTg , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là các tổ chức tín dụng) thực hiện một số nội dung sau:

1. Mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, trong đó có các DNNVV; tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; chủ động tham gia Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn và làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

2. Tăng cường phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương trong việc cho vay có bảo lãnh của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV và các văn bản hướng dẫn; phối hợp với các Hiệp hội ngành nghề trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ các DNNVV có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; tích cực và chủ động triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ DNNVV của các địa phương (nếu có).

3. Đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang tin điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận chính sách, cơ chế, sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

4. Chủ động nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy mô và hoạt động của DNNVV. Xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho DNNVV; các sản phẩm, chương trình tín dụng cho DNNVV ở từng ngành, lĩnh vực, các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

5. Để có đủ thông tin đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của NHNN và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tổng hợp báo cáo thông tin về các chương trình, gói tín dụng đang triển khai đối với DNNVV. Nội dung báo cáo bao gồm các thông tin cơ bản sau: Tên và quy mô chương trình, gói sản phẩm; Đối tượng thụ hưởng; Điều kiện tham gia; Lãi suất cho vay; Thời gian triển khai.... Báo cáo của các tổ chức tín dụng đề nghị gửi về NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, email: td5_vtd@sbv.gov.vn, SĐT liên hệ: 0243.826.9905) trước ngày 20/9/2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (02).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6627/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 04/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6627/NHNN-TD

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395130