• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6633/VPCP-QHQT năm 2013 kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" (VIIP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6633/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6633/VPCP-QHQT
V/v kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo Dự án VIIP

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4081/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" (VIIP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc có cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo Dự án VIIP hay không.

2. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo theo cam kết với WB và quy định hiện hành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như điểm 1 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
- Các Vụ: TH, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6633/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6633/VPCP-QHQT

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204194