• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6647/VPCP-KTTH năm 2013 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6647/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6647/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 2042/BC-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 về Kết quả Hội nghị triển khai thực hiện chính sách thí điểm tại lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương xem xét, xử lý các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 2042/BC-UBND nêu trên theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện.

(Công văn số 2042/BC-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6647/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6647/VPCP-KTTH

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204152