• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6650/VPCP-VIII năm 2013 phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 21, 22 và 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6650/VPCP-VIII
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6650/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 21, 22 và 23 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 1364/VPQH-TH ngày 01 tháng 8 năm 2013 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 21 (dự kiến từ ngày 09 đến ngày 24 tháng 9 năm 2013); Phiên họp thứ 22 (dự kiến từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013) và Phiên họp thứ 23 (dự kiến từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 12 năm 2013) của y ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

I. Đối với Phiên họp thứ 21 của UBTVQH (Dự kiến từ 09 đến ngày 24 tháng 9 năm 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013.

b) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

- Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng công an năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ.

- Dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi).

c) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình:

- Báo cáo về công tác thi hành án trong lực lượng quân đội năm 2013, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp thành Báo cáo của Chính phủ.

- Dự án Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị, trình: Báo cáo về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình: Dự án Luật đầu tư công.

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo về công tác thi hành án năm 2013.

b) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo, tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, gửi Bộ Công an để tổng hp thành Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013.

- Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình.

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ công chức, viên chức.

- Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

c) Phối hợp, chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

8. Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị, trình:

- Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 - 2012.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

10. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp, chuẩn bị: Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật việc làm.

11. Tổng Thanh tra Chính phủ

a) Chuẩn bị, trình: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

b) Phối hợp, chuẩn bị: Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật tiếp công dân.

II. Đối với Phiên họp thứ 22 của UBTVQH (dự kiến từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

- Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình: Báo cáo về kết quả thực hiện Đ án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (tập trung vào các nội dung: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu đu tư công, tài chính công).

c) Phối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi).

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương 2014.

- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14.

3. Bộ trưởng Bộ Công thương chuẩn bị, trình: Báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

6. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình: Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013.

III. Đối với Phiên họp thứ 23 của UBTVQH (dự kiến từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013): Bộ trưởng Bộ Công an phi hợp, chuẩn bị Dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

IV. Về Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh: Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án Luật, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (văn bản số 6680/BTC-PC ngày 27 tháng 3 năm 2013). Trong Phiên họp chuyên đề tháng 8 năm 2013, Chính phủ sẽ cho ý kiến về những định hướng lớn để xây dựng Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh trước khi quyết định trình ra y ban Thường vụ Quốc hội. Giao Văn phòng Chính phủ phối hp với Văn phòng Quốc hội báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội cho phép rút nội dung này ra khỏi Chương trình Phiên họp thứ 21 và chuyển sang trình y ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 22.

V. Đối với một số công tác liên quan khác phục vụ các Phiên họp

1. Sau khi các Báo cáo, Dự án Luật (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình y ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 đối với Phiên họp thứ 21, trước ngày 30 tháng 9 năm 2013 đối với Phiên họp thứ 22 và trước ngày 03 tháng 12 năm 2103 đối với Phiên họp thứ 23, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 05 bản.

2. Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và Quốc hội cho ý kiến, Dự án Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật, Pháp lệnh. Sau đó theo chỉ đạo của y ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quc hội theo thời hạn nêu trên.

3. Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trung tâm tin học, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet, Trung tâm Tin học, email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ch tịch Quốc hội (để b/c);
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
-
VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KTN, V.I, NC, KGVX, TH, ĐMDN, TCCV, TKBT;
-
Lưu: Văn thư, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6650/VPCP-VIII   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6650/VPCP-VIII

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204217