• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Công văn 6684/TCHQ-PC năm 2020 về thể thức mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6684/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6684/TCHQ-PC
V/v thể thức mẫu biên bản & quyết định trong xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 1862/HQHG-NV ngày 01/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang v/v vướng mắc thực hiện các biểu mẫu trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ mẫu biên bản và quyết định được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6684/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6684/TCHQ-PC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456664