• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 6684/UBND-TNMT năm 2013 giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 6684/UBND-TNMT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6684/UBND-TNMT
V/v Các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương;
- Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố;
- Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1804/STNMT-KHTH ngày 22/4/2013 về nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất;

Thực hiện Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 19/6/2013 về tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hà Nội;

Để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện 8 nhóm giải pháp như sau:

1. Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2015 của Thành phố được Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt, các ngành, các cấp phải đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phân khu đô thị; Quy hoạch chi tiết; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2015 của các quận, huyện, thị xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện và công bố công khai, đầy đủ, toàn bộ thông tin quy hoạch trên trang thông tin điện tử của các ngành, Thành phố, thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch tiếp cận việc sử dụng đất.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện giải pháp này.

2. Tiếp tục rà soát, cải tiến và tinh giản một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, theo hướng tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ như: quy định về một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất; quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố; quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động quyền sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện giải pháp này, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/9/2013.

3. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, trong đó tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ, đặc biệt là giảm các chi phí về thủ tục hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận, coi đây là biện pháp quan trọng để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện giải pháp này.

4. Thành phố áp dụng thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được phê duyệt; đối với các dự án đủ điều kiện, áp dụng thời hạn sử dụng đất tối đa (50 năm) theo quy định của Luật; các dự án đã được giao đất, thuê đất với thời hạn ngắn hơn, nếu dự án có thời hạn hoạt động phù hợp thì xem xét, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tối đa (50 năm) để doanh nghiệp an tâm đầu tư, sử dụng đất. Công bố công khai, đầy đủ kịp thời thông tin cơ sở dữ liệu đất đai trên trang thông tin điện tử của Ngành, Thành phố.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện giải pháp này.

5. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất, công khai, minh bạch giá đất.

Chủ động nghiên cứu đề xuất các bộ, ngành Trung ương áp dụng đơn giá thuê đất cho các Doanh nghiệp sản xuất theo Bảng giá các loại đất do UBND Thành phố ban hành hằng năm và giữ ổn định mức giá cho thuê trong thời hạn từ 5 năm đến 10 năm tùy từng loại hình sản xuất, kinh doanh; chính sách giảm giá cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung.

Sau khi Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành các quy định sửa đổi Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 và Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Hà Nội triển khai xây dựng quy trình xác định đơn giá thuê đất cho các Doanh nghiệp trên cơ sở giá đất quy định tại Bảng giá đất ban hành hàng năm của UBND Thành phố và hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo công khai, minh bạch, rút gọn thời gian thực hiện đồng thời xây dựng chính sách giảm giá cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung.

6. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất; Khẩn trương xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, báo cáo, đề xuất tổ chức thực hiện giải pháp này, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2013.

7. Tiếp tục tập trung đầu tư khai thác 9 khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tạo nguồn cung sẵn có về mặt bằng sản xuất kinh doanh với chi phí phù hợp. Chủ động tạo quỹ đất ngoài khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch để cho Doanh nghiệp thuê đất di chuyển, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở kinh doanh mới phù hợp. Định kỳ 6 tháng tổ chức Hội nghị công bố công khai, rộng rãi danh mục các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố để tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; các khu đất đã giải phóng mặt bằng, xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Công thương, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất chủ trì tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phải hợp triển khai thực hiện giải pháp này.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức và xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ. Kiên quyết thu hồi đất đối với các Doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, các trường hợp đã được giao đất, thuê đất nhưng vi phạm Luật Đất đai.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện giải pháp này.

9. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện các giải pháp nêu trên; chủ động đề xuất việc thực hiện các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, các PVP, các Phòng Chuyên viên; TH, TNc, TNth;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6684/UBND-TNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 12/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6684/UBND-TNMT

245

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207358