• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 6694/VPCP-KTN năm 2013 chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình hỗ trợ kỹ thuật đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6694/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6694/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình HTKT đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 3185/UBND-XD1 ngày 21 tháng 6 năm 2013); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5327/BKHĐT-QLĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013) về việc cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật tại đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật tại đảo Trần, huyện Cô Tô đáp ứng yêu cầu đặc thù, cấp thiết của Dự án. Lưu ý cần thực hiện theo khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 trước khi quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Điều 3. Điều kiện được áp dụng chỉ định thầu

Gói thầu quy định tại Điều 2 Quyết định này được người có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức chỉ định thầu trong phê duyệt kế hoạch đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

...

4. Có báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Riêng đối với gói thầu quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quốc phòng, an ninh có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6694/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6694/VPCP-KTN

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204195