• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6698/VPCP-KGVX năm 2013 phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6698/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6698/VPCP-KGVX
V/v phản ánh của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về phản ánh và kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tại văn bản số 38 VP/HH ngày 14 tháng 6 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương khẩn trương ban hành đầy đủ các Thông tư, quy định hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm đáp ứng thực tế, yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với quy định quốc tế.

2. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo chức năng và nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, PL, V.I;
- Lưu: VT, KGVX(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6698/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6698/VPCP-KGVX

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204197