• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 6705/VPCP-KGVX năm 2013 thành lập doanh nghiệp nhà nước về truyền thông tại Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6705/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6705/VPCP-KGVX
V/v thành lập DNNN về truyền thông tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 4196/UBND-VX ngày 14 tháng 6 năm 2013) về việc xin chủ trương thành lập doanh nghiệp nhà nước về truyền thông tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét đưa Hải Phòng vào danh sách các địa phương đăng ký tham gia "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" bằng việc lập một doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng cho vùng đồng bằng sông Hồng.

2. Về mô hình doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sau khi Hải Phòng được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận là một trong số các địa phương có doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo quy hoạch của đề án truyền dẫn phát sóng và có đề án thành lập doanh nghiệp cụ thể, có ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, thực hiện theo đúng các thủ tục pháp luật quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6705/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6705/VPCP-KGVX

443

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204198