• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 6708/VPCP-KGVX năm 2013 dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6708/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6708/VPCP-KGVX
V/v dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam.

Về ý tưởng dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La như đề nghị của Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tại công thư đề ngày 15 tháng 5 năm 2013 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh ý tưởng của Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam về việc xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử gắn với đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam làm việc cụ thể với Ban Tôn giáo tỉnh Sơn La và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng ngôi đền để phù hợp, hài hòa trong tổng thể khu công viên văn hóa lịch sử.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam lập dự án xây dựng đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông trên cơ sở khả năng cân đối vốn của địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy mô và nội dung chuyên môn của dự án theo đúng quy định của Luật di sản văn hóa và phê duyệt theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6708/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6708/VPCP-KGVX

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204199