• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6719/BNN-PC năm 2015 về văn bản quy định chi tiết các luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 6719/BNN-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6719/BNN-PC
V/v ban hành văn bản quy định chi tiết các luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Vụ Pháp chế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1153/TTg-PL , ngày 23/7/2015 và yêu cầu của Bộ Tư pháp tại công văn số 2797/BTP-VĐCXDPL , ngày 04/8/2015 về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các công việc như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật: tiếp tục hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ trước 15/9/2015 đối với dự thảo Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa và dự thảo Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

2. Tổng cục Thủy lợi: đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, trình ban hành trước 15/9/2015.

3. Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y: phối hp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư liên tịch quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

4. Cục Thú y:

- Tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thú y.

- Tổ chức triển khai việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Thú y để đảm bảo các văn bản được ban hành và có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật Thú y.

- Lập Danh mục Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết Luật Thú y gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/8/2015 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Chính phủ.

5. Vụ Pháp chế: tập trung, rút ngắn thời gian thẩm định đối với văn bản quy định chi tiết các Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật phòng, chống thiên tai và Luật Thú y; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện xây dựng các văn bản quy định chi tiết các Luật; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ để xem xét, giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Hoàng Văn Thắng, Lê Quốc Doanh, Vũ Văn Tám;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6719/BNN-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 18/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6719/BNN-PC

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287463