• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

 

Công văn 672/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 672/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Goertek Vina
(Đ/c: lô K-08, KCN Quế Võ xã Nam Sơn, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 01/NKTBQSD của Công ty TNHH Goertek Vina về việc nhập khẩu thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu:

- Điểm 7 Mục II Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định “Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, thẩm quyền quản lý thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.

Theo hồ sơ gửi kèm ca Công ty TNHH Goertek Vina mới chỉ cung cấp danh sách tên thiết bị, mô tả chi tiết, nhãn hiệu, công suất, dòng điện sử dụng của sản phẩm mà chưa đi kèm mã s HS. Để xác định mặt hàng công ty dự kiến nhập khẩu có thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định ti Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT dẫn trên hay không thì đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về chính sách nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu:

- Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kim nghiệm, nghiên cứu khóa học, y tế, sản xuất dược phm, bảo vệ quốc phòng an ninh”.

- Khoản 1 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định: “Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục cấm xuất khu, cm nhập khu ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện”.

- Khoản 5 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định: “Việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu đ nghiên cứu khoa học, gia công, tái chế, sửa chữa được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018”.

- Ngày 6/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (căn cứ ban hành theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ). Tiết c, khoản 1, Điều 10 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định: “Trong quá trình thực hiện, nếu có vn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Do vậy, căn cứ các quy định dẫn trên, đối với vướng mắc xem xét trường hợp nhập khu thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng có được phép nhập khu theo Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg dẫn trên (có căn cứ pháp lý theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực) hay không thì đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Goertek Vina được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
...
3. Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 72. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 72. Điều khoản chuyển tiếp
...
5. Việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, gia công, tái chế, sửa chữa được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
...
c) Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 672/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 07/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 672/GSQL-GQ1

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410140