• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

 

Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6737/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6737/TCHQ-CNTT
V/v triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Tổng cục Hải quan; căn cứ kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tại công văn số 554/HQQB-NV ngày 12/6/2020; để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan, từ ngày 20/10/2020, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai DVCTT đối với nghiệp vụ “Phê duyệt đề nghị chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung container” trên hệ thống DVCTT HQ36a tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn người làm thủ tục biết, thực hiện và triển khai tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ đối với DVCTT nêu trên tại hệ thống DVCTT HQ36a.

Trong quá trình cung cấp DVCTT, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Cục CNTT & Thống kê hải quan (Đầu mối liên hệ: Đ/c Lê Tuấn Dũng; ĐT: 0909.666.604; Hộp thư điện tử: dunglt@customs.gov.vn) để được hỗ trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TKHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6737/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Đức Thành
Ngày ban hành: 19/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6737/TCHQ-CNTT

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456670