• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6737/VPCP-KGVX năm 2013 thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6737/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6737/VPCP-KGVX
V/v thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 963/BXD-TCCB ngày 28 tháng 5 năm 2013 về việc thành lập Viện Đào tạo công nghệ thực hành Miền Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Tên của một cơ sở đào tạo phải phù hợp với quy định của Luật giáo dục, Luật dạy nghề và Luật giáo dục đại học. Nếu đào tạo trình độ cao đẳng thì gọi là trường cao đẳng hoặc trường cao đẳng nghề. Nếu đào tạo trình độ đại học thì gọi là cơ sở đào tạo đại học định hướng ứng dụng, mà không phải đại học định hướng nghiên cứu.

Trong khi chưa có phương án khác, cần giữ nguyên là trường cao đẳng nghề. Trong đó, tên gọi của trường có cụm từ LILAMA 2 hay không là do Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
- Trường CĐ nghề LILAMA2, Km 32 Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TCCV, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6737/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6737/VPCP-KGVX

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204392