• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Công văn 6738/VPCP-V.I năm 2013 rà soát quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ tiếp công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6738/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6738/VPCP-V.I
V/v Rà soát quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ tiếp công dân

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2164/BC-BNV ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc chuyển giao Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ chủ trì rà soát các quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2164/BC-BNV ngày 24 tháng 6 năm 2013; giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6738/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6738/VPCP-V.I

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204644