• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 67411/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 67411/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67411/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 851/PC-TCT ngày 26/9/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Diệu Thúy ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

+ Tại Điều 60 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

“1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.”

- Căn cứ công văn số 2705/BKHDT-DKKD ngày 12/04/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa đăng ký mã số:

“Khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế có ý kiến về việc đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã s thuê, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã s chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã thực hiện thủ tục đăng ký mã s thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mã s chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.”

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của độc giả? Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế thì doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và công văn số 2705/BKHDT-DKKD ngày 12/4/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư. Đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Việc xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện giữa cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư theo nội dung tại công văn số 2705/BKHDT-DKKD ngày 12/4/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư, đơn vị không phải làm thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế để chấm dứt hoạt động.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử chính phủ được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng Pháp chế; P. KK & KTT
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67411/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 67411/CT-TTHT

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329874