• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 675/GSQL-GQ4 năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 675/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/GSQL-GQ4
V/v sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0304/HQĐNa-GSQL ngày 27/2/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về sự sai khác mã số HS trên C/O vi mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sự sai khác mã số HS trên C/O với hàng hóa thực nhập:

Trường hợp mã số được xác định chính xác là mã HS 3923.30.90 áp mã đồng bộ trong khi trên C/O khai báo chi tiết mã HS theo từng mặt hàng (HS 3923.90.90; 3923.50.00) mà số lượng, trọng lượng, mô tả hàng hóa trên C/O phù hợp với hàng hóa nhập khẩu; đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

2. Về các mặt hàng khai báo trên C/O ghi tiêu chí “WO”:

Đề nghị Cục Hải quan TP Đồng Nai đối chiếu hồ sơ lô hàng nhập khẩu với hàng hóa khai báo trên C/O để xem xét xử lý theo quy định. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác, việc khai báo tiêu chí “WO” cho tất cả các dòng hàng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn
phòng Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
...
6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:

a) Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

b) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”;

c) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chữ ký mẫu;

d) Khác biệt về đơn vị đo lường trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan (như tờ khai hải quan, hóa đơn, vận tải đơn);

đ) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;

e) Sự khác biệt về màu mực của các nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

g) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ khác;

h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

i) Các khác biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được Tổng cục Hải quan thông báo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 675/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 675/GSQL-GQ4

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410141