• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 678/GSQL-GQ3 năm 2015 về sửa đổi Thông tư 149/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 678/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/GSQL-GQ3
V/v sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Hải quan chủ trì sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly; về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện:

Rà soát việc bán hàng trong khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt. Đối với các đơn vị có triển khai thực hiện bán hàng trong khu cách ly, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố làm việc với các doanh nghiệp thực hiện bán hàng trong khu cách ly, tổng hợp khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, cơ quan hải quan và báo cáo Tổng cục Hải quan.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 10/7/2015 để tổng hợp.

Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 678/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 678/GSQL-GQ3

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285698