• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Công văn 6785/VPCP-KGVX năm 2013 họp Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6785/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6785/VPCP-KGVX
V/v họp Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại công văn số 34/TTr-UBQGNCT ngày 23 tháng 7 năm 2013 về việc họp Ủy ban Quốc gia, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức cuộc họp Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam. Dự kiến thời gian họp trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN; các vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT, Cục Quản trị;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6785/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6785/VPCP-KGVX

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204646