• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 6788/BCT-XNK năm 2017 về thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6788/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6788/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Chiến lưc phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Ngày 03 tháng 7 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 942/QĐ-TTg), kèm theo Phụ lục phân công nhiệm vụ triển khai.

Đtriển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn trên, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam phối hợp triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát trin thị trường xuất khẩu gạo theo phân công trách nhiệm tại Điểm 1 Mục V Điều 1 Quyết định số 942/QĐ-TTg; xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thời gian hoàn thành và nguồn lực thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ; cập nhật cho Bộ Công Thương được biết tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan, những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan gửi Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg trên địa bàn; cập nhật tình hình triển khai, những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có), gửi Bộ Công Thương tổng hợp.

Bộ Công Thương xin sao gửi kèm theo Quyết định số 942/QĐ-TTg để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Tr
nh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTgCP);
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Vụ, Cục: KV1, KV2, KV3, KV4, ĐB, TTTN, XTTM;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (dưới đây viết tắt là Chiến lược) với những nội dung chủ yếu sau:
...
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, xác định nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành và nguồn lực thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6788/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6788/BCT-XNK

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365182