• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu

 

Công văn 6817/VPCP-KTTH giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6817/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6817/VPCP-KTTH
V/v các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản s 6907/BCT-XNK ngày 27 tháng 7 năm 2016 về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các nội dung kiến nghị được Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo tại văn bản nêu trên; trả lời và hướng dẫn các hip hội ngành hàng, doanh nghiệp liên quan thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Bản chụp văn bản số 6907/BCT-XNK ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6817/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 17/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6817/VPCP-KTTH

355

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319923