• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

 

Công văn 683/VPCP-CN năm 2020 về Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 683/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/VPCP-CN
V/v Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 12634/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019) về Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch (Đề án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, xem xét sự cần thiết của việc phê duyệt Đề án, trên cơ sở các quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đang được lập, phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC, VH-TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 683/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 683/VPCP-CN

304

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433774