• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6836/VPCP-TCCV năm 2013 tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6836/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6836/VPCP-TCCV
V/v tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 151/TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 6343/VPCP-TCCV ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6836/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6836/VPCP-TCCV

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204533