• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6851/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6851/VPCP-DMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6851/VPCP-DMDN
V/v báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9806/ BTC-TCDN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về Báo cáo giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyn thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Nam, Kiên Giang, Bạc Liêu và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ rút kinh nghiệm trong việc gửi báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp hằng năm về Bộ Tài chính không đúng thời gian quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Định, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện đánh giá kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP .

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Rà soát lại các trường hợp đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp vượt quá mức cần bổ sung và các trường hợp thực hiện đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp nhưng chưa đánh giá kết quả giám sát đầu tư vốn nhà nước theo đúng quy định. Báo cáo gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP .

b) Chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; kiểm tra ngay từ khi lập kế hoạch, dự án đầu tư; kiểm tra giám sát trước và trong quá trình triển khai thực hiện;

4. Bộ Tài chính thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.

5. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng nhiệm vụ được giao, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm hiệu quả, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) Minh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6851/VPCP-DMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 24/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6851/VPCP-DMDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
489105