• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 68685/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế phát hành hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68685/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68685/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Ngôi nhà điện tử tại Hà Nội
(Đ/c: số 65 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
MST: 0310378426-003)

Trả lời công văn số 03/2016/CV-NNĐT đề ngày 10/10/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Ngôi nhà điện tử tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010. và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 9 quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp....”

+ Tại Điều 16 quy định về lập hóa đơn.

+ Tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính):

“1.2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn):

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Ngôi nhà điện tử tại Hà Nội có nhiều hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì đơn vị có thể tạo, phát hành nhiều mẫu hóa đơn để sử dụng theo quy định. Đơn vị có trách nhiệm thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Ngôi nhà điện tử tại Hà Nội biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68685/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68685/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331869