• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 68695/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68695/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68695/CT-TTHT
V/v kê khai thuế GTGT đối với Chi nhánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vatech Việt
(Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà TTQ số 19 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. MST: 0107974929)

Trả lời công văn số 072020/CV-01 đề ngày 13/07/2020 của Công ty TNHH Vatech Việt (sau đây gọi là "Công ty") hỏi về kê khai thuế GTGT đối với Chi nhánh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

...c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cp tnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế... ”

+ Tại Khoản 2 Điu 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài cnh)

“2. Khai thuế giá trị gia tăng

a) Khai thuế giá trị giá tăng là loi khai thuế theo tháng trừ các trường hợp hướng dẫn ti điểm b, c, d khoản này.

b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuê giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ ca m dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

...Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyn sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo mẫu s 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng...

c) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đi với hoạt động kinh doanh xây dựng; lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vatech Việt có Chi nhánh trực thuộc kinh doanh địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty đóng trụ sở chính, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ và phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Chi nhánh thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi Chi nhánh đóng trụ sở. Việc kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý đối với Chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Vatech Việt liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vatech Việt được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68695/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 23/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68695/CT-TTHT

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448880