• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 68837/CT-TTHT năm 2016 chính sách thuế đối với kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68837/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68837/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam)
(Đ/c: tầng 5, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. MST: 0105436805)

Trả lời công văn số 56/QD-TTIBV-2016 đề ngày 18/10/2016 của Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty TTIBV”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”

+ Tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trước khi thành lập Công ty TNHH Giải pháp bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam (có cùng chủ sở hữu với Công ty TTIBV), các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho Công ty TTIBV thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Giải pháp bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam thì:

- Công ty TNHH Giải pháp bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi có hóa đơn GTGT đứng tên Công ty TTIBV nếu các khoản chi nêu trên đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Công ty TNHH Giải pháp bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho Công ty TTIBV.

- Đối với các khoản thu hộ, chi hộ nêu trên, Công ty TTIBV và Công ty TNHH Giải pháp bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam lập chứng từ thu, chi và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam) liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam) biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68837/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68837/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331859