• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 6889/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6889/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6889/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận.

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, qua rà soát dữ liệu khai báo tại Hệ thống tiếp nhận thông tin Emanifest thì thấy các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận khai báo một số chỉ tiêu thông tin chưa thống nhất, chưa đúng định dạng, việc này gây khó khăn cho người khai hải quan (chủ hàng hóa nhập khẩu) trong việc khai tờ khai hải quan và nhận hàng tại cảng, kho, bãi cũng như công tác quản lý của cơ quan hải quan. Đặc biệt, trong thời gian qua, khi khai báo, làm thủ tục hải quan cho tàu biển nhập cảnh vận chuyển phế liệu, các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận khai không chính xác tên hàng hoặc khai thiếu thông tin đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển trên tàu là phế liệu dẫn đến cơ quan hải quan gặp khó khăn trong việc quản lý, theo dõi, giám sát hàng hóa nhập khẩu là phế liệu.

Ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tại Chỉ thị số 27/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý cấp bách công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Trên cơ sở đó, để đảm bảo việc khai báo, làm thủ tục hải quan của chủ hàng hóa nhập khẩu và việc quản lý, giám sát của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra và hướng dẫn các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu trên Hệ thống E-manifest như sau:

1. Khai báo tên người nhận hàng hoặc tên người được thông báo:

1.1. Về thứ tự khai báo: Khai phải đầy đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp theo thứ tự như sau: Mã số thuế#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ.

Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu: Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người khai hải quan phải khai số Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (gọi tắt là Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường), số của Giấy xác nhận ký quỹ theo thứ tự bắt buộc như sau: Mã số thuế#Số Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường#Số Giấy xác nhận ký quỹ#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ.

1.2. Khai báo giữa các thông tin có ngăn cách là dấu thăng “#”, trong đó các tiêu chí liên quan đến doanh nghiệp khai báo như sau:

a) Đối với thông tin “Người nhận hàng”:

a.1. Mã số thuế:

Mã số thuế gồm dãy các chữ số liền mạch, không gồm ký tự đặc biệt (như khoảng trống, .,-)/\(=!“%&*; <>@&|?:+‘’`~...).

a.2. Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực. Số của Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường gồm dãy các ký tự liền mạch, không ít hơn 10 ký tự, không gồm ký tự đặc biệt.

a.3. Số Giấy xác nhận ký quỹ:

Giấy xác nhận ký quỹ do Ngân hàng hoặc Tổ chức có chức năng xác nhận ký quỹ cho doanh nghiệp, số Giấy xác nhận ký quỹ gồm dãy các ký tự liền mạch, không gồm ký tự đặc biệt.

a.4. Tên doanh nghiệp là tên của doanh nghiệp đứng tên người nhập khẩu theo mã số thuế tương ứng.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì tên doanh nghiệp phải tương ứng mã số thuế và tương ứng với tên doanh nghiệp trên Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận ký quỹ đã khai báo.

a.5. Đối với các thông tin như số điện thoại, email hoặc các thông tin khác của doanh nghiệp thì thực hiện khai nối tiếp sau các thông tin nêu trên và ngăn cách giữa các thông tin là dấu thăng “#”.

1.3. Ví dụ:

- VD1: 3500813231#48/GXN-BTNMT#44/VCB-IKI#Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn#Địa chỉ Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- VD2: 5700557606#04/GXN-BTNMT#15/XN-BIDVĐHN#POLYESTER FIBER VIETNAM CO., LTD#CAILAN INDUSTRIAL ZONE HALONG CITY QUANGNINH.

b) Đối với thông tin “Người được thông báo”:

Nếu thông tin tại tiêu chí “Người nhận hàng” khai báo là “To order” hoặc “To order of...” thì tại tiêu chí thông tin “Người được thông báo” phải khai chi tiết theo hướng dẫn tương tự tiêu chí thông tin “Người nhận hàng” hướng dẫn tại điểm 1.1 và tiết a điểm 1.2 nêu trên.

2. Khai báo mã số HS:

Mã số HS phải khai báo riêng tại tiêu chí “Mã hàng/ HS code” của Bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng, mã số HS gồm dãy các chữ số liền mạch, không ít hơn 4 chữ số, không gồm ký tự đặc biệt. Người khai hải quan không khai chung mã số HS với thông tin tên hàng, mô tả hàng hóa tại tiêu chí “Tên hàng, mô tả hàng hóa”.

Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu: Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì mã số HS là tiêu chí bắt buộc phải khai và tương ứng với tên phế liệu thuộc danh mục ban hành kèm Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Người khai hải quan phải khai mã số HS gồm 8 chữ số theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

3. Tên hàng, mô tả hàng hóa:

Hiện nay, các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận khai báo tên hàng, mô tả hàng hóa có nội dung quá dài nhưng nội dung khai báo bao gồm các nội dung không cần thiết, khai báo chung chung, gây khó khăn trong việc tiếp nhận, phân tích thông tin của cơ quan hải quan. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

3.1. Tên hàng, mô tả hàng hóa:

a) Về thứ tự khai báo: Tên hàng, mô tả hàng hóa phải ngắn gọn và khai báo theo thứ tự bắt buộc như sau: Tên hàng#Mô tả hàng hóa.

b) Khai báo giữa các thông tin có ngăn cách là dấu thăng “#”, trong đó các tiêu chí liên quan đến hàng hóa khai báo như sau:

b.1. Tên hàng:

Tên hàng khai trên Hệ thống Emanifest là sử dụng tên hàng theo Danh mục HS tương ứng.

Riêng đối với hàng hóa là phế liệu thuộc danh mục ban hành kèm Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì người khai hải quan phải khai đúng tên hàng trên hệ thng Emanifest theo tên hàng hướng dẫn tại cột s6 hoặc cột số 7 Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

b.4. Mô tả hàng hóa:

Mô tả hàng hóa không khai các nội dung không cần thiết, không liên quan đến thông tin của hàng hóa. Nội dung mô tả hàng hóa ngắn gọn gồm các nội dung mô tả về tính chất hàng hóa, quy cách đóng gói, số kiện, trọng lượng...

3.2. Ví dụ:

VD1: Giấy phế liệu#20 BAG(S)

VD2: PLASTIC WASTE#44 PKG#176 PACKAGE

4. Khai báo mã cảng, tên cảng:

a) Tại bản khai chung:

Tại tiêu chí “Đặc điểm chính của chuyến đi” trên bản khai chung, yêu cầu mô tả cụ thể theo mã cảng và tên cảng tương ứng.

Ví dụ:

- Cảng xếp hàng gốc: NLRTM - ROTTERDAM.

- Cảng trước: NLRTM - ROTTERDAM.

- Cảng sẽ đến: SGSIN - SINGAPORE.

- Cảng dỡ hàng: VNCMT - VUNG TAU CMIT.

- Cảng đích: VNCLI - TPHCM CATLAI.

b) Tại bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng:

Tiêu chí cảng giao hàng/cảng đích, cảng xếp hàng, cảng xếp hàng gốc, cảng dỡ hàng là các tiêu chí bắt buộc phải khai. Trường hợp tàu nhập cảnh chuyển cảng thì ngoài các tiêu chí bắt buộc nêu trên phải bắt buộc phải khai thêm tiêu chí cảng chuyển tải/quá cảnh.

Mã cảng được khai thống nhất, tương ứng tên cảng cụ thể trong Bảng mã đã công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và trên website của Tổng cục Hải quan.

Ví dụ: VNHPN - CANG TAN VU, VNDVU - CANG DINH VU,...

5. Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin trên Emanifest:

a) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục cho phương tiện vận tải nhập cảnh tiếp nhận và kiểm tra việc khai báo thông tin trên Emanifest theo nội dung hướng dẫn nêu trên của các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận.

Trường hợp, các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận không khai báo cụ thể, đầy đủ thông tin của hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải theo quy định và trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu không khai đúng trình tự, thứ tự, không chính xác theo hướng dẫn nêu trên thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng quy định tại Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp, các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận khai báo thông tin hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015- được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì không thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và yêu cầu Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận cung cấp và khai bổ sung thông tin theo quy định.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện việc khai báo thông tin theo nội dung trên và tiếp tục thực hiện hướng dẫn tại công văn số 13151/BTC-TCHQ ngày 26/10/2018 của Bộ Tài chính về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa, không cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra và hướng dẫn các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện việc khai báo thông tin theo nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị: Vụ PC, CNTT, QLRR, ĐTCBL, KĐHQ (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

TÊN PHẾ LIỆU VÀ TÊN HÀNG TƯƠNG ỨNG SỬ DỤNG ĐỂ KHAI BÁO TRÊN E-MANIFEST
(Ban hành kèm theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan)

STT

Tên phế liệu

Mã HS

Tên hàng khai trên emanifest

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Thạch cao

2520

10

00

Thạch cao

Gypsum

2

Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

2618

00

00

Xỉ hạt nhỏ

Granulated slag

3

Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng, hoặc các dạng tương t.

3818

00

00

Các nguyên tố hóa học đã được kích tp

Chemical elements doped

4

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Dạng xốp, không cứng.

3915

10

10

Nhựa phế liệu

Plastics waste

5

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác.

3915

10

90

6

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Dạng xốp, không cứng.

3915

20

10

7

Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Loại khác.

3915

20

90

8

Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.

3915

30

10

9

Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loi khác.

3915

30

90

10

Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác.

3915

90

00

11

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng.

4707

10

00

Giấy phế liệu

Paper waste

12

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn b.

4707

20

00

13

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương t).

4707

30

00

14

Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loi.

4707

90

00

15

Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế).

5003

00

00

Tơ tằm phế liệu

Silk waste

16

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối.

7001

00

00

Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối

Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass.

17

Phế liệu và mảnh vụn của gang.

7204

10

00

Sắt hoặc thép phế liệu

Iron or steel scrap

18

Phế liệu và mảnh vụn của thép hp kim: bằng thép không gỉ.

7204

21

00

19

Phế liệu và mảnh vụn của thép hp kim: Loại khác (khác với loại bằng thép không gỉ).

7204

29

00

20

Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc.

7204

30

00

21

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, phoi cắt và bavia, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó.

7204

41

00

22

Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép: Loại khác.

7204

49

00

23

Thỏi đúc phế liệu (bằng sắt, thép, gang) nấu lại.

7204

50

00

24

Đồng phế liệu và mảnh vụn.

7404

00

00

25

Niken phế liệu và mảnh vụn.

7503

00

00

Niken phế liệu và mảnh vun

Nickel waste and scrap

26

Nhôm phế liệu và mảnh vụn.

7602

00

00

Nhôm phế liệu và mảnh vụn

Aluminium waste and scran

27

Kẽm phế liệu và mảnh vụn.

7902

00

00

Kẽm phế liệu và mảnh vụn

Zinc waste and scrap

28

Phế liệu và mảnh vụn thiếc.

8002

00

00

Phế liệu và mảnh vụn thiếc

Tin waste and scrap

29

Vonfram phế liệu và mảnh vụn.

8101

97

00

Vonfram phế liệu và mảnh vụn

Tungsten (wolfram) waste and scrap

30

Molypden phế liệu và mảnh vụn.

8102

97

00

Molypden phế liệu và mảnh vn

Molypdenum waste and scrap

31

Magie phế liệu và mảnh vụn.

8104

20

00

Magie phế liệu và mảnh vụn

Magnesium waste and scrap

32

Titan phế liệu và mảnh vụn.

8108

30

00

Titan phế liệu và mảnh vụn

Titanium waste and scrap

33

Zircon phế liệu và mảnh vụn.

8109

30

00

Zircon phế liệu và mảnh vụn

Zirconium waste and scrap

34

Antimon phế liệu và mảnh vụn.

8110

20

00

Antimon phế liệu và mảnh vn

Antimony waste and scrap

35

Mangan phế liệu và mảnh vụn.

8111

00

00

Mangan phế liệu và mảnh vn

Manganese waste and scrap

36

Crom phế liệu và mảnh vụn.

8112

22

00

Crom phế liệu và mảnh vụn

Chrome waste and scrap

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thời gian áp dụng thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên, như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu: Thời gian áp dụng triển khai thực hiện hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên và văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan để thông báo cho các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/công ty giao nhận về việc kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 và công văn số 7126/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, chấn chỉnh khai thông tin Emanifest, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL và công văn số 7126/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu:

a) Tổng cục Hải quan sẽ làm việc trực tiếp với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận để thống nhất nội dung khai manifest và điều chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến phần khai và tiếp nhận thông tin manifest.

b) Đề nghị các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai việc khai báo manifest thống nhất với cơ quan hải quan.

c) Sau khi thống nhất với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận và hoàn chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan sẽ thông báo thời hạn thực hiện chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công văn này thay thế ... khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019
Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thời gian áp dụng thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên, như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu: Thời gian áp dụng triển khai thực hiện hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên và văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan để thông báo cho các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/công ty giao nhận về việc kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 và công văn số 7126/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, chấn chỉnh khai thông tin Emanifest, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL và công văn số 7126/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu:

a) Tổng cục Hải quan sẽ làm việc trực tiếp với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận để thống nhất nội dung khai manifest và điều chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến phần khai và tiếp nhận thông tin manifest.

b) Đề nghị các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai việc khai báo manifest thống nhất với cơ quan hải quan.

c) Sau khi thống nhất với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận và hoàn chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan sẽ thông báo thời hạn thực hiện chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công văn này thay thế ... khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019
Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest, Tổng cục Hải quan có ý kiến về thời gian áp dụng thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên, như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu: Thời gian áp dụng triển khai thực hiện hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL bắt đầu từ ngày 01/01/2019.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản số 6889/TCHQ-GSQL nêu trên và văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan để thông báo cho các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/công ty giao nhận về việc kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019

Tiếp theo công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 và công văn số 7126/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, chấn chỉnh khai thông tin Emanifest, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là phế liệu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL và công văn số 7126/TCHQ-GSQL nêu trên.

2. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải là phế liệu:

a) Tổng cục Hải quan sẽ làm việc trực tiếp với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận để thống nhất nội dung khai manifest và điều chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến phần khai và tiếp nhận thông tin manifest.

b) Đề nghị các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để xây dựng kế hoạch triển khai việc khai báo manifest thống nhất với cơ quan hải quan.

c) Sau khi thống nhất với các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận và hoàn chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan sẽ thông báo thời hạn thực hiện chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
- Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công văn này thay thế ... khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn số 7126/TCHQ-GSQL năm 2018
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019
Khai hàng hóa là phế liệu nhập khẩu trên manifest tại Công văn này bị thay thế bởi Khoản 1 Mục IV Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
...
38. Điều 67 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 67. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan

1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh

a) Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh tiếp nhận, khai thác thông tin khai hải quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

Trường hợp thông tin khai đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan Hải quan gửi thông báo chấp nhận nội dung khai hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp thông tin khai hải quan chưa đầy đủ thì cơ quan Hải quan thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia;

b) Trường hợp có cơ sở xác định trên tàu biển có hàng hóa buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định kiểm tra thực tế tàu biển hoặc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp người khai hải quan nộp hồ sơ giấy: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các chứng từ thuộc bộ hồ sơ quy định tại Điều 65 Nghị định này, thông báo cho cơ quan cảng vụ để làm thủ tục cho phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người khai hải quan bổ sung theo quy định;

d) Trường hợp có yêu cầu bằng văn bản tạm dừng làm thủ tục hải quan từ các cơ quan chức năng khác như Cảng vụ hàng hải, Tòa án, cơ quan Công an, Biên phòng, cơ quan kiểm dịch, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan đối với tàu biển quá cảnh, chuyển cảng

a) Tại nơi tàu biển nhập cảnh, cơ quan Hải quan thực hiện các công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều này; kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để nắm thông tin tàu biển đến cảng, rời cảng.

Trường hợp tàu biển có kế hoạch chuyển cảng đến một cảng biển khác tại Việt Nam, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh hoặc Chi cục Hải quan nơi tàu rời đi tiếp nhận thông tin tàu chuyển cảng do cảng vụ hàng hải, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu chuyển đến, lập phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng theo chỉ tiêu thông tin quy định của Bộ Tài chính gửi đến Chi cục hải quan nơi tàu dự kiến đến.

b) Tại nơi tàu đến hoặc nơi tàu biển xuất cảnh:

Tiếp nhận phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng, phản hồi thông tin cho Chi cục hải quan nơi lập phiếu và thực hiện thủ tục hải quan tàu biển xuất cảnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

c) Trong trường hợp tàu biển tiếp tục có kế hoạch chuyển cảng đến một cảng khác tiếp theo tại Việt Nam thì thực hiện theo điểm a Khoản này.

d) Trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp người khai hải quan nộp hồ sơ giấy:

Cơ quan Hải quan nơi tàu nhập cảnh hoặc nơi tàu rời đi thực hiện lập Phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính; niêm phong cùng bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 Nghị định này giao người khai hải quan chuyển cho cơ quan Hải quan nơi tàu đến hoặc nơi tàu xuất cảnh.

Cơ quan Hải quan nơi tàu xuất cảnh hoặc nơi tàu đến tiếp nhận từ người khai hải quan bộ hồ sơ đã niêm phong do Cơ quan Hải quan nơi tàu nhập cảnh/nơi tàu rời đi chuyển đến, phản hồi thông tin cho cơ quan hải quan nơi lập phiếu chuyển hồ sơ và thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh theo quy định.

3. Trách nhiệm của người khai hải quan:

Khai báo thông tin theo quy định Khoản 1, Khoản 2 Điều 65, Điều 66 Nghị định này khi tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Khi tàu biển chuyển cảng nộp cho cơ quan hải quan các chỉ tiêu thông tin thuộc chứng từ theo quy định tại Điều 95, Điều 97 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

4. Thông tin, hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh khi có thay đổi phải được người khai hải quan gửi sửa đổi, bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời hạn gửi thông tin sửa đổi, bổ sung:

a) Trước hoặc ngay sau khi tàu biển nhập cảnh vào vị trí neo đậu đối với các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định này trừ thông tin quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 65 phải gửi trước hoặc sau khi tàu biển nhập cảnh và nộp cho cơ quan hải quan các giấy tờ giải trình, chứng minh việc sửa đổi, bổ sung.

b) Trước thời điểm tàu biển xuất cảnh đối với thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định này trừ thông tin tại điểm b Khoản 2 Điều 65 phải gửi trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tàu xuất cảnh và nộp cho cơ quan hải quan các giấy tờ giải trình, chứng minh việc sửa đổi, bổ sung.

c) Đối với tàu biển quá cảnh hoặc chuyển cảng thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản này khi nhập cảnh và thực hiện theo điểm b Khoản này khi xuất cảnh.

d) Trường hợp người khai hải quan sửa đổi bổ sung hồ sơ giấy đã nộp cho cơ quan hải quan thì thời điểm khai báo sửa đổi bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này.

5. Xử lý thông tin khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc chuyển cảng

Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, nơi tàu đến cảng hoặc tàu rời cảng căn cứ giấy tờ giải trình, chứng minh do người khai hải quan nộp để kiểm tra thông tin khai sửa đổi, bổ sung và thực hiện:

a) Cập nhật vào hệ thống, hoặc nêu rõ lý do trong trường hợp không chấp nhận;

b) Áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát theo quy định và cung cấp thông tin cho các đơn vị, cơ quan chức năng để thực hiện nghiệp vụ có liên quan.

6. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng: Không quá 01 giờ kể từ khi người khai hải quan nộp, xuất trình đủ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 65 Nghị định này.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 66. Thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan

1. Đối với tàu biển nhập cảnh:

a) Bản khai hàng hóa nhập khẩu, thông tin về vận đơn thứ cấp: Chậm nhất là 12 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình dưới 5 ngày; chậm nhất 24 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình khác;

b) Các chứng từ nêu tại các Điểm c, d, đ, e, g, h Khoản 1 Điều 65 Nghị định này: Chậm nhất 08 giờ trước khi dự kiến cập cảng.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 37 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
...
37. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, ... Điều 66 như sau:

“1. Đối với tàu biển nhập cảnh:

a) Bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn: Chậm nhất là 12 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình dưới 5 ngày; chậm nhất 24 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình khác;

b) Các chứng từ nêu tại các điểm a, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 65 Nghị định này: Chậm nhất 08 giờ trước khi dự kiến cập cảng.*

2. Đối với tàu biển xuất cảnh:

Thời hạn cung cấp các thông tin về các chứng từ quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định này chậm nhất là 01 giờ trước khi xuất cảnh.

3. Đối với tàu biển quá cảnh:

Khi nhập cảnh, thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này; khi xuất cảnh, nếu phải khai hải quan thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Người khai hải quan nộp các chứng từ quy định tại các Điểm c, d, đ Khoản 1, Khoản 2 Điều 65 Nghị định này và người phát hành vận đơn thứ cấp nộp chứng từ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 Nghị định này trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 37 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
...
37. Sửa đổi, bổ sung ... khoản 4 Điều 66 như sau:
...
4. Người khai hải quan nộp các chứng từ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định này thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp người khai hải quan không có đầy đủ thông tin về vận đơn thứ cấp thì người phát hành vận đơn thứ cấp gửi thông tin của vận đơn thứ cấp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp nộp hồ sơ giấy thì người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ giấy tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 65 Nghị định này theo quy định của Bộ Tài chính trong thời hạn chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu biển đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng theo kế hoạch điều động.

Ngay sau khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập và gửi thông tin điện tử lên Cổng thông tin một cửa quốc gia.”*

5. Việc sửa đổi, bổ sung thông tin, hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

*Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Điều 2. Hiệu lực thi hành
...
2. Bãi bỏ ... khoản 5 Điều 66, ... Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
...
37. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 Điều 66 như sau:

“1. Đối với tàu biển nhập cảnh:

a) Bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn: Chậm nhất là 12 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình dưới 5 ngày; chậm nhất 24 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình khác;

b) Các chứng từ nêu tại các điểm a, d, đ, e, g, h Khoản 1 Điều 65 Nghị định này: Chậm nhất 08 giờ trước khi dự kiến cập cảng.

4. Người khai hải quan nộp các chứng từ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định này thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp người khai hải quan không có đầy đủ thông tin về vận đơn thứ cấp thì người phát hành vận đơn thứ cấp gửi thông tin của vận đơn thứ cấp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp nộp hồ sơ giấy thì người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ giấy tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 65 Nghị định này theo quy định của Bộ Tài chính trong thời hạn chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu biển đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng theo kế hoạch Điều động.

Ngay sau khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập và gửi thông tin điện tử lên Cổng thông tin một cửa quốc gia.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6889/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 23/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn 6889/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra và hướng dẫn các Hãng tàu/Đại lý hãng tàu/Công ty giao nhận khai báo thông tin phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu trên Hệ thống E-manifest với một số lưu ý như sau:

 

Về thứ tự khai báo tên người nhận hàng:

  • Khai đầy đủ thông tin về doanh nghiệp theo thứ tự: Mã số thuế#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu: Mã số thuế#Số Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường#Số Giấy xác nhận ký quỹ#Tên doanh nghiệp#Địa chỉ.

Về khai báo mã số HS:

  • Mã số HS phải khai báo riêng tại tiêu chí “Mã hàng/ HS code” của Bản khai hàng hóa và vận đơn gom hàng, mã số HS gồm dãy các chữ số liền mạch, không ít hơn 4 chữ số, không gồm ký tự đặc biệt. Không khai chung mã số HS với thông tin tên hàng, mô tả hàng hóa tại tiêu chí “Tên hàng, mô tả hàng hóa”.
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu là phế liệu: Mã số HS là tiêu chí bắt buộc phải khai và tương ứng với tên phế liệu thuộc danh mục tại Quyết định 73/2014/QĐ-TTg, mã số HS gồm 8 chữ số (chi tiết xem Phụ lục đính kèm theo Công văn 6889)

Xem thêm Công văn 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018.

Từ khóa: Công văn 6889/TCHQ-GSQL

1.710

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400724