• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 68996/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68996/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68996/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Minh
Địa chỉ: Số 109 B1 Phạm Ngọc Thạch, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, HN.
MST: 0100368774

Trả lời công văn không số ngày 24/10/2016 của Công ty TNHH Quốc Minh (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài tr bằng tiền hoc hin vt đ khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua mt cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài tr theo quy đnh của pháp lut.

b) Hồ sơ xác đnh khoản tài tr cho việc khắc phc hu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)..."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi tài trợ bằng tiền cho việc khc phục hậu quả lũ lụt tại Hà Tĩnh thì đ hạch toán khoản chi này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Công ty phải chi đúng đi tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Điểm 2.24 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của B Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Quốc Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng p
háp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68996/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68996/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331718