• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6907/VPCP-V.I năm 2013 về kết quả thanh tra diện rộng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6907/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6907/VPCP-V.I
V/v kết quả thanh tra diện rộng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1256/BC-TTCP ngày 05 tháng 6 năm 2013 về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1256/BC-TTCP ngày 05 tháng 6 năm 2013 về kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Giao các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý IV năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6907/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6907/VPCP-V.I

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205012