• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


 

Công văn 6922/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng pin dioxit mangan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6922/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6922/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng pin dioxit mangan

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua quá trình rà soát và giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc phân loại mặt hàng pin dioxit mangan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết Danh mục HS;

Việc phân loại mặt hàng pin sơ cấp, loại pin dioxit mangan tại nhóm 85.06, phân nhóm 8506.10 “- Bằng dioxit mangan” được xác định dựa trên thành phần cấu tạo của ca-tốt (ngoại trừ riêng với loại pin có ca-tốt bằng dioxit mangan và a-nốt bằng liti). Đối với pin sơ cấp, ca-tốt là điện cực dương và a-nốt là điện cực âm của pin.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6922/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 27/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6922/TCHQ-TXNK

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456751